Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja z sesji otwarcia ofert

Przejdź do - Informacja z sesji otwarcia ofert

szczegóły w załączniku

20 września 2018
Czytaj więcej o: Informacja z sesji otwarcia ofert

Treningi wyjazdowe w ramach projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej”

W ramach projektu p.n. „Przeciwdziałanie wypaleniu-Wsparcie rodzin  zastępczych ze  Skarżyska - Kamiennej” w dniach od 19.08.2018 r. do 24.08.2018 r. odbyły się szkolenia wyjazdowe dla  rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi.

Rodziny pojechały do Zalesia Gorzyckiego, miejscowości leżącej nieopodal Sandomierza. Podczas pięciodniowego pobytu rodzice zastępczy oraz ich podopieczni pod okiem doświadczonych trenerów uczestniczyli  w zajęciach związanych z realizacją projektu. Rodzice zastępczy wzięli udział w Treningu Kompetencji Rodzicielskich mającym na celu poprawę umiejętności  radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Trening Kompetencji Rodzicielskich obejmował następujące tematy: relacje rodzic – dziecko, pochwała opisowa
a tradycyjna, komunikacja z dzieckiem, moje granice psychologiczne – granice w relacjach rodzinnych, kary ranią – konsekwencje wychowują.

Podopieczni uczestniczyli w Treningu Zastępowania Agresji nakierowanym na rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kontroli emocji, natomiast  młodsze dzieci brały udział w Treningu Kompetencji Społecznych z elementami TZA. Treningi obejmowały zajęcia praktyczne, jak również teoretyczne. Celem treningów było korygowanie agresywnych i szkodliwych zachowań dzieci i młodzieży, poprawa funkcjonowania
w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane
i społecznie akceptowane.

Uczestnikom przez cały czas wyjazdu towarzyszyła słoneczna pogoda. Popołudniami rodzice zastępczy wraz ze swoimi pociechami aktywnie spędzali wolny czas. W ramach atrakcji zorganizowano rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie  Sandomierza z przewodnikiem, a także wspólne grillowanie przy muzyce. Najmłodsi uczestnicy wyjazdu bawili się ponadto w parku dmuchanym. Podczas całego pobytu panowała miła i serdeczna atmosfera sprzyjająca integracji rodziców i dzieci. Rodziny zastępcze wraz ze swoimi podopiecznymi miały okazje zaprzyjaźnić się i wymienić się  doświadczeniami.

14 września 2018
Agnieszka Kwiatkowska
Czytaj więcej o: Treningi wyjazdowe w ramach projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej”

Zaproszenie na wykład - pogadankę

Zapraszamy rodziny zastępcze z terenu Powiatu SKarżyskiego, na spotkanie inormacyjno - szkoleniowe, na którym zostanie poruszony temat - "Problemy wieku adolescencji  z własną tożsamością". Wykłąd - pogadankę przeprowadzi peadgog Powiatowego Ośrodka Interwencji Krzyzysowej.

Spotkanie odbędzie się w naszej jednostce w dniu 25.09.2018 r. o godz. 10.00

12 września 2018
Alicja Wereszczak
Czytaj więcej o: Zaproszenie na wykład - pogadankę

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej

Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna uczestników projektu

Poradnictwo psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne oraz badania psychologiczne realizowane były w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej”, który jest wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Uczestnicy projektu tj. 20 rodzin zastępczych wraz z podopiecznymi i dziećmi biologicznymi wzięli udział w badaniach psychologicznych, poradnictwie psychologicznym i poradnictwie pedagogicznym.

Poradnictwo psychologiczne i poradnictwo pedagogiczne odbywało się w terminie od 10.07.2018 r. do 31.07.2018 r., natomiast badania psychologiczne od 10.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

W ramach poradnictwa  psychologicznego i pedagogicznego zdiagnozowano sytuację problemową rodzin, ich zasoby, potencjał, predyspozycje oraz potrzeby.

Na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych skonfrontowano ocenę rodziny zastępczej z oceną obiektywną psychologa. Badania te dały ukierunkowanie do dalszych działań, to jest specjalistycznego wsparcia dla dzieci.

24 sierpnia 2018
Agnieszka Kwiatkowska
Czytaj więcej o: Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna uczestników projektu

Przeciwdziałanie wypaleniu – wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej

Zapytanie ofertowe - szkolenia wyjazdowe w ramach projektu "Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej"

Świadczenie „Dobry start”

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018  do 30 listopada 2018r. prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej)  w ramach programu "Dobry Start".

Świadczenie dobry start przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych  raz do roku na dziecko lub osoby uczące się do 20. roku życia, bądź do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

            W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków na świadczenie dobry start do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej pokój nr 28 lub w sekretariacie naszej jednostki w terminie od 01.08.2018r. do 30.11.2018r.

We wniosku prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej w celu przysłania do Państwa informacji o przyznaniu świadczenia ,,Dobry Start” . Jeśli Państwo nie posiadacie adresu poczty elektronicznej macie możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie PCPR.

19 lipca 2018
Aleksandra Biegańska-Iciek
Czytaj więcej o: Świadczenie „Dobry start”

Wynik postępowania - diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i poradnictwo dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z zapytaniem na realizację zadania Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i poradnictwo dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska – Kamiennej współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej informuje, iż wybrała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

GERAMO Consulting Sp. z o.o.
ul. Graniczna 17/4
20-010 Lublin

Cena oferty 52 398 złotych brutto

Oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu i zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert.

9 lipca 2018
Agnieszka Kwiatkowska
Czytaj więcej o: Wynik postępowania - diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i poradnictwo dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej

Zapytanie ofertowe - diagnoza uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska – Kamiennej”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska - Kamiennej”   współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zwraca się
z prośbą  o złożenie oferty cenowej na zadanie, którego celem jest  zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny w Skarżysku – Kamiennej dla 20 rodzin zastępczych poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodziny tj. treningów/zajęć dla rodziców
i dzieci oraz poradnictwa specjalistycznego dla dzieci. Szcegółowy opis zamówienia zwarty jest w ząłaczniku nr 1 do zapytania.

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro w oparciu
o art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

II. Termin realizacji

Została szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załacznik nr 1 do zapytania.

 

III. Kryteria oeny ofert

100% cena

 IV. Miejsce realizacji

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej,  Plac Floriański 1 lub inne, dowolnie ustalone między Zamawiającym, Wykonawcą a uczestnikami projektu.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca składając ofertę powinien dysponować następująca kadrą:

1.Wymagania dotyczące osoby realizującej Zadanie nr 1 – Diagnoza psychologiczna rodziny (do spełnienia łącznie):

-wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
-min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej rodziny (dzieci, adolescentów w zakresie trudności wychowawczych i rozwojowych),
- min. 3 - letnie doświadczenie doświadczenie w pracy doradczej lub terapeutycznej
z rodzicami mającymi trudności wychowawcze oraz z dziećmi
i młodzieżą.

  1. 2. Wymagania dotyczące osoby realizującej Zadanie nr 2Diagnoza pedagogiczna rodziny (do spełnienia łącznie):

-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika,
- min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie diagnozy pedagogicznej rodziny (dzieci, adolescentów w zakresie trudności wychowawczych i rozwojowych),
-min. 3 - letnie doświadczenie doświadczenie w pracy doradczej lub terapeutycznej  
z rodzicami mającymi trudności wychowawcze oraz z dziećmi
i młodzieżą.

  1. 3. Wymagania dotyczące osoby realizującej Zadanie nr 3 – Badania psychologiczne dzieci uczestniczących w projekcie (do spełnienia łącznie):

-wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
-min. roczne doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży
z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi, społecznymi (badanie funkcjonowania procesów poznawczych, diagnoza rozwoju emocjonalnego dzieci i adolescentów i ich potrzeb rozwojowych).

VI. Wymagane dokumenty

- oferta (zał. nr 1),

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (zad. 1 i 3) lub pedagogika (zad. 2),

- wykaz osób (zał. nr 3),

Ofertę cenową należy złożyć pisemnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Skarżysku – Kamiennej, Plac Floriański 1, lub faksem nr 041 252 19 53 wewn.16, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pcpr.sko@wp.pl do dnia 25.06.2018r.  do godziny 15.00.

15 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - diagnoza uczestników projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu – Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska – Kamiennej”