Nabór AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 września 2019

Ruszył nabór wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.

Od 26 września 2019 roku wnioski można składać w formie elektronicznej
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia przygotowanego przez PFRON poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 10 października 2019 roku.

Obowiązujące wzory:

 1. Wniosek
 2. Zaświadczenie z uczelni
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych

Adresaci Modułu II zobowiązani są do złożenia dodatkowo poniższych załączników:

 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).
 2. Zaświadczenie z uczelni/szkoły sporządzone wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku.
 3. Zaświadczenie od pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych, zawierające informację o dofinansowaniu kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
 4. Kserokopia/skan Karty Dużej Rodziny (o ile dotyczy).
 5. W przypadku występowania z wnioskiem przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie) oraz pisemne oświadczenie pełnomocnika, iż nie jest oni w ciągu ostatnich 3 lat nie był właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np. związki gospodarcze, rodzinne, osobowe, itp.
 6. W przypadku występowania z wnioskiem przez opiekuna prawnego należy dołączyć kserokopię/ skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną.
 7. W przypadku zdarzenia losowego w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2018 r. lub w 2019 r. należy załączyć dokument wystawiony przez właściwą jednostkę.
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 3 do wniosku.
 9. W przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe należy załączyć oświadczenie, iż wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i z własnych dochodów lub przy wsparciu właściwych instytucji ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu.

Załączniki należy pobrać, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć przez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-26
Data publikacji:2019-09-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1254